male biološke čistilne naprave - Biofluid

Biološka čistilna naprava BIOFLUID je namenjena čiščenju odpadnih voda iz stanovanjskih hiš, stanovanj, socialnih ustanov, kampov, hotelov, sosesk in podobno. V funkcionalnem principu deluje naprava kot kombinacija vrtljivega potopnega telesa z gojiščem mikroorganizmov. Napravo lahko uporabljamo tudi za čiščenje ali dodatno čiščenje drugih biološko razgradljivih voda.

Čistilna naprava je izdelana iz konstrukcijskih plošč in stenskih elementov iz lahkega polipropilena. Tehnološke ločilne stene delijo napravo na usedalni prostor. bioreaktorski prostor in prostor za dodatno čiščenje. Bioreaktor predstavlja življenjski prostor mikroorganizmov, ki ima v zgornjem delu os z biodiski in pogonsko enoto. BIOFLUID ima predvideno napravo za recirkulacijo - črpalnico in pretočni žlebič. Zbiralno usedalni prostor je izveden s proti-smradnim pokrovom.

Ker naprava ni izdelana kot samonosna, je pomembno, da upoštevamo geološka navodila na lokacijskem prostoru, ugotovimo stanje terena in možnosti poškodbe naprave pri ekstremnih lastnosti terena in zaščito pred kolesnimi pritiski, poplavami visokih voda in podobnih obremenitev. V takih primerih je potrebno stene obbetonirati, obzidati oziroma primerno statično zavarovati. Preko celotne konstrukcije naprave se po potrebi izdela krovna konstrukcija, ali pa se naprava prekrije z zložljivimi pokrovi, po želji tudi toplotno izolirani in pohodni, s postavitvijo in vgradnjo električne stikalne omarice, ki določi projektant.

Za uspešen potek biološkega procesa je pomembno, da, preskrbimo zadostno količino dovodnega zraka in so v to namen predvideni zračniki na pokrovu naprave in minimalno temperaturo v zimskem času +8 do +10 °C.

Točni podatki in tehnični parametri so navedeni v tehničnih navodilih dobavitelja.

Če so krajevno postavljene višje zahteve za očiščenost vode od predpisane, je možno čistilno napravo BIOFLUID prirediti konkretnim pogojem.

 

Tipi čistilnih naprav Biofluid

BIOFLUID N je čistilna naprava v standardni izvedbi, z vgrajeno napravo za nitrifikacijo za odpravo amonijevega dušika.

BIOFLUID DN je čistilna naprava, ki garantirano odstrani celotni dušik iz odpadne vode.Tehnologija čistilne naprave je razširjena preko anoksičnega potopnega biofiltra in dimenzionirane nitrifikacijske in denitrifikacijske naprave.

BIOFLUID DNK je dopolnjena čistilna naprava BIOFLUID-DN z dozirno napravo, ki odstrani celotni dušik in fosfor iz vode. To napravo lahko s pridom uporabljamo tudi za čiščenje tehnoloških biološko razgradljivih odpadnih vod.

Funkcioniranje čistilne naprave

Dovodna odpadna voda priteče najprej v usedalni prostor (1), kjer se zbira groba nečistoča in se zaustavlja prihajajoče blato. Iz usedalnega prostora pri BIOFLUIDU-N se odpadna voda s pomočjo črpalne naprave pretaka v biološki del čistilne naprave. Biološki del je sestavljen iz prekata z vrtečim se bio-reaktorjem z biodiski (2).V tem delu se odtočna voda čisti s pomočjo mikroorganizmov, ki so deloma zrasli na biodiskih in jih sicer najdemo tudi v aktivnem blatu, kateri na bioloških tudi vzdržujejo tekoče ravnotežje.

Pri čistilnih napravah vrste BIOFLUID-DN in BIOFLUID -DNK je biološkemu delu dodana potopna anoksična naprava, ki reducira nitratni dušik in hkrati prihajajoče organske nečistoče {3).

Iz biološkega reaktorja teče mešanica vode in blata v spodnji del v nadaljnje čiščenje (4),kjer preko sloja dvigajočega aktivnega blata od zgoraj in dalje preko dodatnega čiščenja in usmerjena do pretočnega roba v odtočnem priključku (5): Aktivno blato pade v predel za dodatno čiščenje od spodaj in se preko notranjega dela prelije v kanale nazaj v reaktor, da pospeši delovanje biološkega dela.

Presežek aktiviranega blata in del odpadne vode se pri majhnem dotoku preko sistema plavajočega ventila vrne v usedalni del. S tem je delna recirkulacija in z druge strani zagotovljeno izločanje blata v usedalni del čistilne naprave.

V recirkulacijskem toku je pri čistilni napravi BIOFLUID-DNK dodano sredstvo za kemijsko čiščenje odpadne vode (običajno železov oksid ali sulfat), predvsem fosforja, neraztopljenih snovi, delov maščob, tenzidov itd.

Prednosti in odlike čistilne naprave BIOFLUID

 • visok učinek čiščenja 92-95%
 • sorazmerno nizki investicijski stroški
 • nizki obratovalni stroški
 • minimalne zahteve pri upravljanju
 • nizka poraba energije
 • potrebuje malo prostora za postavitev
 • nizke zahteve za gradbene priprave
 • varno obratovanje
 • obratovanje čistilne naprave ne obremenjuje okolice s hrupom in smradom

Omejitveni faktorji

 • kratkotrajna 100% hidravljična preobremenitev
 • največ 30-minutni desetkratni hidravljični sunek
 • kratkotrajna 100% preobremenitev kapacitete
 • obratovanje brez obremenitve do 50 dni
 • nakladanje, razkladanje in vgradnja naprave je predvidena samo z obešali
 • transport in vgradnja naprave pri temperaturi nižji od 0°C ni dovoljena.

Meritve in analize

Biološka čistilna naprava BIOFLUID izpolnjuje vse parametre, ki jih predpisuje naša zakonodaja. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 35/96) in Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur. l. RS št. 35/96).

Meritve in analize, ki jih je KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA opravil, so pokazale, da so vsi parametri, ki jih predpisuje naša zakonodaja za iztok iz komunalnih bioloških čistilnih naprav takšni, da se lahko iztok iz čistilne naprave spušča v vodotok. Meritve in analize šz. KI-DP-2070 marec 2000.

Tehnični podatki

Dosežene iztočne koncentracije (v mg/l):

  BF-N BF-DN BF-DNK
BPK5 15 15 10
KPK 75 75 60
Neraztopljive snovi 15 15 10
N-NH4+ 3 3 4
P celotni 8 6 2
Usedljive snovi 0,3 0,3 0,3

Garantirana učinkovitost čiščenja odpadnih vod (v %):

  BF-N BF-DN BF-DNK
BPK5 94 94 95
KPK 82 82 85
Neraztopljive snovi 90 90 92
N-NH4+ 90 90 90
P celotni - 30 75

 

Model Št. enot PE Dotok DN mm Glob. dot. Zt m Glob. odt. At m Višina Et m Izmere LxB m Teža t
60 EW 60 - 80 200 0,78 1,08 2,28 2,4x4 1,72
70 EW 70 - 100 200 0,78 1,08 2,28 2,4x4,8 2,15
80 EW 80 - 120 200 0,78 1,08 2,28 2,4x6 2,5

 

Izdelava in oblikovanje Sidus | Razvoj programskih paketov